QUADRIGA je vizuálním nástrojem pro přípravu dat kódem HELIOS (Studstvik Scandpower). Grafické uživatelské rozhraní umožňuje snadnou tvorbu vstupních souborů, jejich automatizované spouštění a postprocessing. Většina kroků (jinak poměrně složitého a zdlouhavého) procesu tvorby knihoven je plně automatizována; provedení QUADRIGy jako síťové aplikace pak umožňuje integraci s výpočetním clusterem a snadné sdílení dat v rámci pracovní skupiny.

Příprava vstupních souborů pro HELIOS

Nejvýznamnější komponentou QUADRIGy je systém šablon, obohacený o vlastní skriptovací jazyk. Ten umožňuje specifikovat velice obecný rámec vstupních dat pro HELIOS a definici interaktivních formulářů pro zadávání parametrů (např. provozní parametry, profilování paliva, obohacení, výpočetní body vyhoření). Po specifikaci šablon (která je nutná pouze pro zásadně geometricky odlišné druhy palivových souborů) mohou data připravovat i uživatelé bez znalosti práce s HELIOSem – veškeré obvykle se měnící parametry jsou zadávány pomocí grafického rozhraní.

QUADRIGA jako síťová aplikace

QUADRIGA je realizována jako síťová aplikace, což přináší řadu výhod:

  • distribuované výpočty – jednotlivé výpočty HELIOSem jsou automaticky distribuovány v rámci výpočetního clusteru; QUADRIGA obsahuje frontu úloh a load balancer, takže je dostupný výpočetní výkon vždy efektivně využit
  • sdílení dat – velkou část připravených dat je často potřeba sdílet mezi uživateli v rámci pracovní skupiny; koncepce QUADRIGy toto plně umožňuje. Implementován je ale i systém pro řízení přístupu k jednotlivým výpočetním úlohám.
  • centralizovaná správa – QUADRIGA je nainstalována na jediném počítači, což významně snižuje náklady na instalaci a údržbu software
  • vysoká dostupnost – přes webové rozhraní je QUADRIGA dostupná z libovolného počítače v síti nebo přes Internet

Následující schéma popisuje strukturu síťového systému QUADRIGy:

Návrh palivových souborů

Grafické point-and-click rozhraní umožňuje snadný návrh nových typů palivových souborů. Příprava dat pro nový typ paliva se pak v podstatě redukuje na specifikaci profilování a obohacení jednotlivých oblastí – ostatní činnosti (příprava vstupů, spuštění HELIOSu, zpracování výsledků, vytvoření knihovny pro ANDREu) jsou již automatizovány.